ערכי שגיאה ב- JavaScript

תיאור

ערך מזויף הוא דבר שמעריך אותו כ- FALSE, למשל בעת בדיקת משתנה. ישנם רק שישה ערכים falsey ב- JavaScript: undefined, null, NaN, 0, ""(מחרוזת ריקה), ואת falseכמובן.

בודק אם קיימים ערכים מזויפים במשתנים

ניתן לבדוק ערך מזויף במשתנה עם תנאי פשוט:

if (!variable) { // When the variable has a falsy value the condition is true. }

דוגמאות כלליות

var string = ""; // <-- falsy var filledString = "some string in here"; // <-- truthy var zero = 0; // <-- falsy var numberGreaterThanZero // <-- truthy var emptyArray = []; // <-- truthy, we'll explore more about this next var emptyObject = {}; // <-- truthy

כיף עם מערכים

if ([] == false) // <-- truthy, will run code in if-block if ([]) // <-- truthy, will also run code in if-block if ([] == true) // <-- falsy, will NOT run code in if-block if (![]) // <-- falsy, will also NOT run code in if-block

אזהרה

היה מודע לסוג הנתונים בעת הערכת ערך בהקשר בוליאני. אם סוג הנתונים של הערך אמור להיות מספר , הערכה אמיתית / מזויפת יכולה לגרום לתוצאה בלתי צפויה:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 } if (match.teamA) // The following won't run due to the falsy evaluation console.log('Team A: ' + match.teamA); }

חלופה למקרה השימוש לעיל היא הערכת הערך באמצעות typeof:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 } if (typeof match.teamA === 'number') console.log('Team A: ' + match.teamA); }

עוד מידע

  • אמת | פוסט בבלוג - Truthy & Falsey
  • שקר | מילון מונחים | MDN
  • אמת ושקיה: כאשר הכל אינו שווה ב- JavaScript